05 oktober
Tryater

5 en 6 oktober 2017 (try-outs)

20.00 uur in Nij Franjum

Wat jo wolle (gjin Shakespeare)

De ideale teaterjûn

 

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach wol!

Tryater makket de ideale teaterjûn. Nóch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it publyk it nei it sin te meitsjen. De ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in Fryske poëzyfoardracht of spektakel; alles is mooglik. It publyk kin foarôf oanjaan wat it graach sjen wol; de akteurs sille it spylje. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. It wurdt firtuoas, lykas in revu dêr’t fan alles yn foarby komt.

Ynspirearre troch alle opfettingen en ideeën fan it publyk giet Tryater foar in ûnferjitlike jûn teater. Smout en smûk. En as it oan ús leit, komt dy ferlotting (mei ‘fette’ prizen) yn it skoft der ek.

Entree: € 15,- Freonen/CJP € 13,50 

Konsept en regy         Tatiana Pratley

Skriuwer                     Wessel de Vries

Spilers                        Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra

Foarmjouwing             Sacha Zwiers

Muzyk                         Hilbrandt

 

21 oktober
Grote schoonmaak

Beste vrijwilliger,

Het nieuwe seizoen van Nij Franjum is zo langzamerhand al weer in volle gang.

Gebruikelijk wordt het dorpshuis schoongemaakt aan het begin van het seizoen.

Dit willen wij dit jaar ook weer graag met jou doen op zaterdag 21 oktober 2017.                                                        

Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar met iets lekkers en daarna met z’n allen aan de slag.

Tussen de middag wordt voor de inwendige mens gezorgd.

Kom met zijn allen want vele handen maken licht werk.

                                           

 

22 november
Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

25 november
Intocht Sinterklaas

Wij hopen Sinterklaas en zwarte Piet weer te mogen ontvangen in Doarpshûs Nij Franjum

De intocht wordt georganiseerd door jeugdclub Oars

28 november
Jaarvergadering Nij Franjum

 

Hierbij nodigt het bestuur van de stichting Nij Franjum u uit tot het bijwonen van de openbare jaarverdering.
De vergadering is bedoeld voor alle vrijwilligers en gebruikers van onze accomodatie.

Het bestuur ziet u graag 28 november 2017 om 20.00 uur in Nij Franjum.

 

Tryater

5 en 6 oktober 2017 (try-outs) 20.00 uur in Nij Franjum Wat jo wolle (gjin Shakespeare) De ideale

Verder >>>

Grote schoonmaak

Beste vrijwilliger, Het nieuwe seizoen van Nij Franjum is zo langzamerhand al weer in volle

Verder >>>

Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Verder >>>