DOARPSHÛS NIJ FRANJUM

Nij Franjum is in brûzjende akkommodaasje yn it hert fan Marsum. Nij Franjum biedt in protte mooglikheden foar it organisearjen fan ferskate aktiviteiten.

It doarpshûs fan Marsum biedt ûnderdak oan ferskillende ferieningen út Marsum en wide omjouwing.
Nij Franjum biedt dêrnjonken ek ûnderdak oan bedriuwen en partikulieren. Wolle jo bygelyks in gearkomste, in trouwerij, bernefeestje organisearje tink hjirby ek oan Nij Franjum.

Nij Franjum is in brûzjende lokaasje wêr’t wy jo mei ús entûsjaste frijwilligers graach ûntfange.

 

 

DOARPSHÛS NIJ FRANJUM

Nij Franjum is een bruisende accommodatie in het hart van Marsum. Nij Franjum biedt zeer veel mogelijkheden voor het organiseren van diverse activiteiten.

 

Het doarpshûs van Marsum biedt onderdak aan diverse verenigingen uit Marsum en wijde omgeving.
Nij Franjum biedt daarnaast ook onderdak aan bedrijven en particulieren. Wilt u bijvoorbeeld een vergadering, een trouwfeest, kinderfeest organiseren denk hierbij ook aan Nij Franjum.

 

Nij Franjum is een bruisende locatie waar wij u met onze enthousiaste vrijwilligers graag ontvangen.