Winnen frijwilligers / Werving vrijwilligers, 21 maart 2023

 

….. DROK, DROK …. GJIN TIID ….         

Nederlands

Nije, aktive frijwilligers fine is ôfgryslik wichtich, mar blykt yn de praktyk net sa ienfâldich. Want, elkenien is drok en hat in mear as folle aginda! Ús prachtige doarpshûs Nij Franjum wurket allinne mar mei frijwilligers en bestiet út in bestjoer, klusgroep en wikegroepen. Der binne 6 groepen dy’t elk in wike foar har rekkening nimme. Dit betsjut dat in frijwilliger ienris yn’e 6 wiken mei syn eigen groep in wike tsjinst hat.

Wy sykje dy om mei te helpe oan in tierich doarpshûs.

Ynformaasje of oanmelde:
Anja fan Houten      tel. 06-57595386
Baukje Julianus       tel. 06-12423936
Fets Huibers            tel. 06-12924420

Of mail nei: info@nijfranjum.nl