BAR

Yn’e smûk ynrjochte bar kinne jo nei ôfrin fan jo aktiviteit noch efkes noflik neiprate ûnder it geniet fan in hapke en in drankje.             Nederlands

RÛNOM OAN’e BAR

Nij Franjum hat in bar wêrby men rûnom de taap sit, sadat jo mei syn allen in "ronde" bar petear hâlde kinne. Gesellich neiprate oer jo aktiviteit en/of wat der fierder oer de bar giet .....

€ 45,- PER DEIDIEL

  • Inklusief Foyer