NIJ FRANJUM, PRIMA PLAK FOAR JO

Nij Franjum hat foar elke doelgroep in geskikte seal. Wy beskikke oer ferskate sealen mei in protte mooglikheden. Besjoch de wiidweidige beskriuwing fan ús sealen en fyn in gaadlike seal foar jo evenemint.
Ek beskikt Nij Franjum oer romme parkeargelegenheid.

Foar in rûnlieding of fragen, kinne jo gerêst kontakt opnimme mei Nij Franjum.

 

 

NIJ FRANJUM, PRIMA PLAATS VOOR U

Nij Franjum heeft voor iedere doelgroep een geschikte zaal. Wij beschikken over diverse zalen met veel mogelijkheden. Bekijk de uitgebreide beschrijving van onze zalen en vind een geschikte zaal voor uw evenement.
Tevens beschikt Nij Franjum over ruime parkeergelegenheden.

Voor een rondleiding of vragen, kunt u gerust contact opnemen met Nij Franjum.